کلپاک

قیمت فروش ویژه : ۲۸۵۰۰ تومان

ویژگی ها:
– افزایش ریشه
– ایجاد جوانه زنی دانه و رشد لوله گرده
– کم کردن در اثر استرس های زنده و محیطی
– بسته بندی : ۱ و ۵ لیتر