اگری M2 ( کود آلی)

      قیمت فروش ویژه : ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

ویژگی ها:
– تامین کننده ماده آلی خاک
– اغزایش دهنده جدب عناصر غذایی توسط خاک
– آزاد کننده هناصر بلوکه شده در خاک
– افزایش دهنده فعالیت های فیزیکی ، سیمیایی ، بیولوژیکی خاک
– فاقد ایجاد شوری در خاک
– بسته بندی : ۵، ۱۰، ۲۰ لیتری