فلورا اسید هیومیک سوپرپلاس

ipp
– فابل استفاده برای کلیه محصولات باغی و زراعی همراه با آب آبیاری
– قابل اختلاط با اکثر سموم و کودها
– PH(1%)=11
– بهبود ساختار خاک و افزایش کربن آلی خاک
– افزایش سرعت نفوذ و ظرفیت نگهداری آب در خاک
– بهبود جذب مواذ مغذی و آب توسط گیاه
– افزابش رشد ریشه ، تنفس ریشه و ریشه زایی
– افزایش حوانه زنی بذر
– جلوگیری از ورس(خوابیدگی) غلات
– افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس خشکی ، شوری و بیماری

– بسته بندی : گالن ۵ و ۲۰ لیتری